Årsmöte äger rum torsdagen den 4 april 2024 kl 16.00 i Kallvattenkuren, Kurpromenaden 4, Ronneby. Där redogörs för verksamheten det senaste året, lite om verksamheten kommande år samt sedvanliga punkter såsom val etc.

I anslutning till årsmötet (kl16) håller Dr Björn Nilsson (Instituttleder, Universitetet i Bergen) ett anförande under rubriken ”Punktvis vetande. Stenåldern, en blå arkeologi och Harry Martinsson”.

Alla är välkomna -även du som ännu inte är medlem.

Förslag till dagordning vid årsmötet 4 april

 1. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
 2. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, 
  samt 2 protokollsjusterare)
 3. Fastställande av dagordning
 4. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse
 5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 7. Beslut om arvode för styrelse och revisorer
 8. Val av ledamöter i styrelsen
 9.  Val av revisor, revisorssuppleant och valberedning
 10. Övriga frågor
 11. Mötets avslutande

Categories:

Tags:

Comments are closed