Advokat Peter Althin har under året varit ordförande i Gribshundens vänner. Styrelsen har genomfört sju sammanträden varav ett per capsulam. Årsmöte genomfördes den 13 april 2022.
Mötena har administrerats av Projekt Gribshunden i Kallvattenkuren.
Styrelsen har löpande hållits uppdaterad om hur arbetet i Projekt Gribshunden bedrivs.

Styrelsen har kommunicerat med medlemmarna, i första hand, via Facebook och nyhetsbrev som distribuerats som e-post. För att bredda kretsen som föreningen kan kommunicera till har under året en hemsida etablerats (www.gribshundensvanner.se). Vidare har styrelsen tagit fram en logotype för föreningen och uppdaterat föreningens broschyr för rekrytering av nya medlemmar.

Gribshundens vänner har låtit utreda om föreningen kan vara mottagare av donationer och vidarebefordra dessa till relevant forskning, exempelvis dykningar. 
Styrelsen har kommit fram till att föreningen tills vidare avstår att hantera donationer avsedda för annat än föreningens egna aktiviteter. 
Styrelsen har antagit ett sponsorprogram för stöd till föreningens egen verksamhet. Tre sponsoravtal har tecknats, var och ett av dessa löper över tre år. 

Sponsorerna är Marinkompaniet i Karlshamn, Fastighetsbolaget Flamingo i Ronneby samt AB Gamla Jernboden i Ronneby.

Gribshundens vänner arrangerade i samarbete med Saxemara samhällsförening invigningen av ”Gribshundsbadet”, som är det nya namnet på yttre badplatsen i Saxemara. Anslutningen till invigningen var stor, över 150 personer deltog.
Föreningens medlemmar har i augusti även beretts tillfälle att på plats i Saxemara få del av resultaten från årets dykningar vid Gribshunden. Den 1 september medverkade föreningen i ”Blekingedagen” som arrangerades av Region Blekinge. Målgruppen var lokala och regionala politiker och företagare och ca 200 deltagare närvarade. Gribshundens vänner var även den 4 december representerad vid årets julmarknad i Saxemara.

Vid årets utgång disponerade föreningen ett eget kapital på 37 137kronor.

Categories:

Tags:

Comments are closed