Under mötet informerar Institutionschefen och Professor Martin Hansson om ”Glimmingehus och Gribshunden, exempel på elit-arkitektur. Om ett nytt forskningsprojekt”

Fartyg som Gribshunden och medeltida borgar var flerfunktionella; militära befästningar, centrum för administration, och residens för en elit. De representerade både det som kan karaktäriseras som ”hård” och ”mjuk” makt.

Skeppsristningen från en fönsternisch i borgherrens 
kammare på Glimmingehus
År 1495 sjönk danske kung Hans flaggskepp Gribshunden vid Stora Ekön i Blekinge. Några år senare färdigställdes borgen Glimmingehus på Österlen av den danske riksamiralen Jens Holgersen Ulfstand. Sannolikheten är hög för att han en gång vandrade på Gribshundens däck. Nu har Vetenskapsrådet beviljat ett forskningsanslag på 4,6 miljoner för fördjupad forskning om dessa senmedeltida klenoder i nordisk historia. Om detta kommer Martin Hansson att berätta.

Förslag till dagordning vid årsmötet 

 1. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
 2. Val av mötesfunktionärer(ordförande, sekreterare, 
  samt 2 protokollsjusterare)
 3. Fastställande av dagordning
 4. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse
 5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 7. Beslut om arvode för styrelse och revisorer
 8. Behandling av styrelsens förslag och stadgeenligt väckta motioner. 
  Vid årsmötet 20220413 beslutades att tillstyrka ändring i förenings stadgar enligt förslag nedan och som styrelsen även lägger fram till detta årsmöte.
  Styrelsen föreslår att föreningens stadga §4.2 ändras.          
  Förslag ny lydelse 

Som medlem räknas den som betalt årsavgift till 
föreningen. Årsavgift betald av ny medlem från och med 1 oktober 
gäller som medlemsavgift även nästkommande år.”

 • Val av ledamöter i styrelsen
 •  Val av revisor, revisorssuppleant och valberedning
 •  Övriga frågor
             Information om 
                                  Föreningens samarbeten 
                                  ambitionen gällande antal medlemmar
                                  Verksamheter år 2023

Categories:

Tags:

Comments are closed